مشخصات داوطلب و آزمون نمایندگی تهران
این داوطلب در این آزمون به صورت حضوری شرکت کرده است.
 • شماره داوطلبی
 • نام و نام خانوادگی
 • نام آزمون
 • مرحله
 • تاریخ برگزاری
 • 9611557873
 • امیر ویسی
 • وکالت
 • مرحله 12
 • جمعه 20 مرداد 1396
کارنامه دروس
با توجه به اطلاعات واقعی پاسخبرگ داوطلب
 • نام درس
 • بالاترین
 • پایینترین
 • میانگین
 • تعداد
 • صحیح
 • غلط
 • سفید
 • درصد
 • پیشرفت
 • تراز
 • رتبه
 • مدنی
 • 100
 • -30
 • 27.45
 • 20
 • 13
 • 5
 • 2
 • 56.66
 • 6159
 • 434
 • آیین دادرسی مدنی
 • 100
 • -26.66
 • 37.44
 • 20
 • 18
 • 2
 • 0
 • 86.66
 • 6684
 • 122
 • حقوق تجارت
 • 93.33
 • -26.66
 • 27.46
 • 20
 • 16
 • 4
 • 0
 • 73.33
 • 6869
 • 105
 • اصول فقه
 • 100
 • -18.32
 • 24.24
 • 20
 • 12
 • 7
 • 1
 • 48.33
 • 5990
 • 551
 • حقوق جزا
 • 100
 • -26.66
 • 22.66
 • 20
 • 16
 • 3
 • 1
 • 75
 • 7268
 • 63
 • آیین دادرسی کیفری
 • 100
 • -23.33
 • 36.42
 • 20
 • 17
 • 2
 • 1
 • 81.66
 • 6704
 • 89

- ستون های بالاترین، پایینترین و میانگین به ترتیب اشاره به بالاترین، پایینترین و میانگین درصدها در بین کل داوطلبان اشاره دارد.

رتبه، تراز و درصد کل
بدون لحاظ پاسخ های غلط
با توجه به اطلاعات واقعی پاسخبرگ داوطلب
 • عنوان
 • بالاترین
 • پایینترین
 • میانگین
 • درصد
 • معدل
 • رتبه
 • معدل
 • درصد
 • پیشرفت
 • تراز
 • رتبه
 • وکالت
 • 97.69
 • -12.81
 • 30.15
 • 78.07
 • 15.61
 • 33
 • 14.43
 • 72.17
 • 6631
 • 86

- ستون های بالاترین، پایینترین و میانگین به ترتیب اشاره به بالاترین، پایینترین و میانگین درصدها در بین کل داوطلبان اشاره دارد.

جامعه آماری به همراه اطلاعات تکمیلی
 • تعداد ثبت نام کنندگان
 • تعداد شرکت کنندگان در آزمون
 • تعداد داوطلبان حضوری
 • تعداد داوطلبان اینترنتی
 • رتبه
 • کل
 • 5164
 • 3039
 • 2554
 • 485
 • 86
 • کانون مرکز
 • 1448
 • 768
 • 607
 • 161
 • 27
رتبه شما در صورت انتخاب کانون های 24 گانه دیگر
  • ردیف
  • کانون
  • تعداد شرکت کنندگان
  • رتبه
  • 1
  • مرکز
  • 768
  • 27
  • 2
  • آذربایجان شرقی
  • 127
  • 2
  • 3
  • فارس و کهکیلویه و بویراحمد
  • 100
  • 6
  • 4
  • اصفهان
  • 285
  • 6
  • 5
  • آذربايجان غربي
  • 159
  • 5
  • 6
  • مازندران
  • 85
  • 3
  • 7
  • خراسان رضوي, شمالي و جنوبي
  • 141
  • 7
  • 8
  • گیلان
  • 160
  • 3
  • 9
  • قزوین
  • 77
  • 4
  • 10
  • خوزستان
  • 205
  • 4
  • 11
  • كرمانشاه و ايلام
  • 81
  • 4
  • 12
  • همدان
  • 52
  • 3
  • ردیف
  • کانون
  • تعداد شرکت کنندگان
  • رتبه
  • 13
  • قم
  • 45
  • 3
  • 14
  • کردستان
  • 67
  • 4
  • 15
  • گلستان
  • 32
  • 2
  • 16
  • اردبیل
  • 53
  • 3
  • 17
  • مركزي (اراك)
  • 156
  • 4
  • 18
  • بوشهر
  • 10
  • 1
  • 19
  • زنجان
  • 97
  • 1
  • 20
  • لرستان
  • 28
  • 2
  • 21
  • کرمان
  • 164
  • 7
  • 22
  • البرز
  • 57
  • 3
  • 23
  • چهارمحال و بختیاری
  • 61
  • 4
  • 24
  • یزد
  • 29
  • 1
  • 25
  • ایلام
  • 0
  • 1
پاسخبرگ داوطلب
 • برای رویت پاسخبرگ سوالات خود و آمار پاسخگویی دیگر داوطلبان به تک تک سوالات این منو را بگشایید.
 • 1
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 2
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 3
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 4
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 5
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 6
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 7
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 8
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 9
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 10
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 11
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 12
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 13
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 14
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 15
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 16
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 17
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 18
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 19
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 20
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 21
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 22
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 23
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 24
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 25
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 26
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 27
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 28
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 29
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 30
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 31
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 32
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 33
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 34
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 35
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 36
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 37
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 38
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 39
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 40
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 41
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 42
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 43
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 44
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 45
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 46
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 47
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 48
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 49
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 50
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 51
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 52
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 53
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 54
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 55
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 56
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 57
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 58
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 59
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 60
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 61
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 62
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 63
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 64
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 65
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 66
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 67
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 68
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 69
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 70
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 71
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 72
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 73
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 74
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 75
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 76
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 77
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 78
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 79
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 80
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 81
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 82
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 83
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 84
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 85
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 86
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 87
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 88
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 89
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 90
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 91
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 92
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 93
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 94
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 95
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 96
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 97
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 98
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 99
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 100
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 101
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 102
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 103
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 104
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 105
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 106
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 107
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 108
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 109
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 110
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 111
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 112
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 113
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 114
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 115
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 116
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 117
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 118
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 119
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
 • 120
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%